0

De voorwaarden bij het gebruik van Wenskaarsje.nl

Dit is de korte versie: Hou het netjes. We doen ons best om Wenskaarsje.nl altijd perfect te laten werken, maar een storing is niet te voorkomen. Schade op ons verhalen, in welke vorm dan ook, is niet mogelijk. We mogen te allen tijden, zonder opgaaf van reden, aangestoken Wenskaarsjes verwijderen. Als je een Wenskaarsje aansteekt mogen we de gegevens (maar niet je emailadres) die je erbij hebt ingevuld publiceren. Het is niet toegestaan het concept, de website of onderdelen van Wenskaarsje.nl na te maken. Hieronder de uitgebreide versie.

Algemeen

Ondanks de constante zorg en aandacht die Wenskaarsje.nl aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wanneer een gebruiker een Wenskaarsje aansteekt gaat deze akkoord met het feit dat Wenskaarsje.nl de door deze gebruiker aangeleverde content kan publiceren en verspreiden. Zowel online en offline.

Het is een gebruiker niet toegestaan om kwetsende, provocerende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde, drugs-gerelateerde te plaatsen. Gebruikers kunnen zonder opgaaf van reden door Wenskaarsje.nl worden geblokkeerd, en Wenskaarsjes kunnen worden verwijderd.

Auteursrecht

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Wenskaarsje.nl (ook niet via of voor een eigen netwerk). Wenskaarsje.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door je wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Wenskaarsje.nl sluit alle en elke vorm van aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Betrouwbaarheid

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement

De gegevens die je op de site invult, zullen voor het doel waarvoor je de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt en om de dienstverlening naar je toe te verbeteren. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Als je hiertegen bezwaar hebt, kunt je dat melden, je gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd. Je bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Wenskaarsje.nl gebruikt om onder andere onze websites gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar zijn of aan andere partijen worden verschaft. Indien je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dien je deze in je internet browser uit te zetten.

Intellectueel eigendomsrecht

Wenskaarsje.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten en grafisch materiaal). Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wenskaarsje.nl over te nemen, te vermenigvuldigen te downloaden, te kopiëren, af te drukken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Roteer je scherm